Головна

Збори ПрАТ 2015

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ».

Місцезнаходження товариства: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 квітня 2015 року о 12-00 годині за адресою: 04060, м. Київ, вул.Котовського, 4, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2015р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

2. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту товариства. Визначення основних напрямків діяльності на 2015р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2014р.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

період

2014р.

2013р.

Усього активів

969,1

800,9

Основні засоби

586,2

514,8

Довгострокові фінансові інвестиції

35,8

-

Запаси

26,2

61,0

Сумарна дебіторська заборгованість

47,4

94,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

2,0

74,5

Нерозподілений прибуток

548,8

548,8

Власний капітал

969,1

800,9

Статутний капітал

227,7

227,7

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

-

117,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2277

2277

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

35

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, каб.1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор – Ханенко Тетяна Михайлівна.

Довідки за телефоном: (044) 440-41-92, 467-14-29. Наглядова рада.