Головна

Збори ПрАТ 2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ».

Місцезнаходження товариства: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 12-00 годині за адресою: 04060, м. Київ, вул.Котовського, 4, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11-00 до 11-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2016р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітній 2015

Попередній

2014

Усього активів

935,4

969,1

Основні засоби

482,5

586,2

Довгострокові фінансові інвестиції

43,2

35,8

Запаси

40,7

26,2

Сумарна дебіторська заборгованість

154,6

47,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

60,1

2,0

Нерозподілений прибуток

658,8

548,8

Власний капітал

910,9

969,1

Статутний капітал

227,7

227,7

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

24,5

-

Чистий прибуток (збиток)

110,0

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2277

2277

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

35

36

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів,акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, 3-й поверх, актовий зал, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор – Ханенко Тетяна Михайлівна.

Довідки за телефоном: (044) 440-41-92, 467-14-29. Наглядова рада.