Головна

Результат зборів ПрАТ 2016

Протокол № 10
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»

м. Київ 25 квітня 2016 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ» відкрито 25 квітня 2016 року о 12-00 год. і завершено о 13-20 год. Загальні збори проводилися за адресою: 04060, м. Київ, вул. Котовського, 4, 3-й поверх, конференц-зал.

Голова реєстраційної комісії зачитує протокол № 2 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2016 року станом на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 акціонерів, яким належить 2277 голосуючих акцій, що становить 100% від Статутного капіталу.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 3 акціонери – учасники загальних зборів, яким належить 2087 голосуючих акцій, що становить 91,66 % від загальної кількості голосів.
Кворум загальних зборів: 91,66 %. Відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Голова зборів – Малишевський Г.Д.
Секретар - Мельник С.І.
Склад лічильної комісії 3 особи: Голова лічильної комісії Усачова Л.К.
Члени комісії – Кобилинська Т.А., Довбня Г.П.
Генеральний директор – Ханенко Т.М. доводить до відома загальних зборів акціонерів інформацію про дотримання порядку скликання загальних зборів та персонального повідомлення акціонерів, держателів іменних акцій. Згідно чинного законодавства інформація була опублікована у газетах «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Крім того, згідно Статуту товариства, письмове персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, а саме, рекомендованим листом.
Після публікації зміни до порядку денного загальних зборів не надходили.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Розгляд питань порядку денного.

1.Обрання лічильної комісії.
Слухали генерального директора Ханенко Т.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3 осіб персонально:
Голова лічильної комісії Усачова Л.К.
Члени комісії – Кобилинська Т.А., Довбня Г.П.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Обрати:
Головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем зборів - Мельник С.І.
Лічильну комісію у складі 3-х осіб персонально:
Голова лічильної комісії Усачова Л.К.
Члени комісії – Кобилинська Т.А., Довбня Г.П.
Голова лічильної комісії дала роз’яснення щодо голосування з питань порядку денного.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
1. Слухали генерального директора Ханенко Т.М., яка запропонувала затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів акціонерів:
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства використовується відкритий спосіб голосування шляхом підняття картки з порядковим номером акціонера у реєстрі власників акцій товариства;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.
Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

2. Ханенко Т.М. запропонувала обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем зборів – Мельник С.І.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
1. Затвердити наступний регламент та порядок проведення загальних зборів акціонерів:
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства використовується відкритий спосіб голосування шляхом підняття картки з порядковим номером акціонера у реєстрі власників акцій товариства;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.
Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

2. Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:
голова зборів – голова Наглядової ради Малишевський Г.Д.,
секретар зборів - Мельник С.І.

3. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
По третьому питанню порядку денного слухали генерального директора Ханенко Т.М., яка доповіла зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
Товариство не має заборгованості по заробітній платі та зобов’язань перед державою. Керівництво вживає всі заходи щодо розрахунків по дебіторській заборгованості.

Голова зборів запропонував затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Звіт Виконавчої дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2015 році - затверджено. Роботу Виконавчої дирекції визнано – задовільною.

4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
По чертвертому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Малишевський Г.Д., який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Генеральний директор запропонувала затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
По п’ятому питанню порядку денного щодо звіту і висновків ревізійної комісії та балансу Товариства виступила голова ревізійної комісії Прощарук С.Й., яка доповіла про результати роботи ревізійної комісії та про баланс Товариства за 2015 рік.

Голова зборів - запропонував затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії та баланс Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Звіт, висновки Ревізійної комісії та баланс Товариства за 2015 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
По шостому питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради Малишевського Г.Д., який запропонував затвердити річний звіт Товариства, баланс та визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Затвердити річний звіт Товариства та баланс на 31.12.2015 в сумі 935,4 тис. грн., визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.
По сьомому питанню порядку денного щодо затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік слухали голову Наглядової ради Малишевського Г.Д., який повідомив, що у 2015 році товариство отримало прибуток в розмірі 110,0 тис. грн., який залишається як нерозподілений прибуток.

Голова зборів запропонував проголосувати за дану пропозицію.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Чистий прибуток – 110,0 тис. грн. - залишити як нерозподілений прибуток.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
По восьмому питанню слухали акціонера Ханенко Т.М., яка внесла пропозицію щодо припинення повноважень лічильної комісії у складі трьох осіб персонально: Голова лічильної комісії Усачова Л.К., Члени комісії Кобилинська Т.А., Довбня Г.П.

Голова зборів запропонував проголосувати за припинення повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться реєстраційною карткою.
Голосували:
ЗА - 2087 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
ПРОТИ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах;
УТРИМАЛИСЬ - 0, що становить 0% від кількості голосів акціонерів присутніх на зборах.
Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили:
Припинити повноваження лічильної комісії у складі трьох осіб персонально: Голова лічильної комісії Усачова Л.К., Члени комісії Кобилинська Т.А., Довбня Г.П.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів ____________________ Г.Д.Малишевський

Секретар зборів ___________________ С.І.Мельник